Algemene voorwaarden – SOEK! (KVK 85105384) 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door SOEK! worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en SOEK!;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. SOEK!: SOEK! V.O.F., gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 85105384;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen SOEK! en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van SOEK! en de consument, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping; het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping (retourformulier). Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: SOEK! V.O.F. handelend onder de naam SOEK!.
Vestigingsadres: Gouwe 70, 2911GA te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Bereikbaarheid: Contact via e-mail. SOEK! streeft ernaar om e-mails binnen twee werkdagen te beantwoorden.

E-mail: info@soek-familiespel.nl  

KvK-nummer: 85105384
Btw-identificatienummer: NL863510814B01  

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SOEK! en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SOEK! voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij SOEK! zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien SOEK! en de consument dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen zijn gekomen.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In een voorkomend geval SOEK! en de consument verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als SOEK! gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SOEK! niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SOEK! onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door SOEK! is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SOEK! passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal SOEK! daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. SOEK! kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SOEK! op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. SOEK! zal uiterlijk bij levering van het product aan de consumenten de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het e-mail adres van SOEK! waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de link van de webpagina waar de voorwaarden, de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken te vinden zijn, alsmede het retourformulier
 8. de factuur met daarop de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering, is op aanvraag op te vragen.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. SOEK! mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. SOEK! mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, hieronder vallen niet de aanwijzingen die via de webshop zijn op te halen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als SOEK! hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan SOEK!.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van ) SOEK!.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door SOEK! verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als SOEK! aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichting van SOEK! bij herroeping

 1. Als SOEK! de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 2. SOEK! vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door SOEK! in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij SOEK! aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. SOEK! gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft SOEK! de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, worden uitgesloten van het herroepingsrecht. SOEK! kan dit product uitsluiten van het herroepingsrecht.
 2. De in lid 1 genoemde uitsluiting geldt alleen indien SOEK! dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Het aanbod geeft een zo volledig mogelijke weergave van de prijsfactoren. Alle door SOEK! vermelde prijzen zijn inclusief btw, en exclusief eventuele verzendkosten en servicekosten, tenzij anders vermeld.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van het aangeboden product niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Bij de verkoop mag de consument nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SOEK! te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door SOEK! is gewezen op de te late betaling en SOEK! de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is SOEK! gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,–; 10% over de daaropvolgende € 2.500,–; en 5% over de volgende € 5.000,–, met een minimum van € 40,–.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. SOEK! zal zorgvuldig de bestelling van producten in ontvangst nemen en zorgvuldig de levering van de bestelling van producten uitvoeren, dan wel laten uitvoeren.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SOEK! kenbaar heeft gemaakt.
 3. SOEK! zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal SOEK! het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SOEK! tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan SOEK! bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is SOEK! gerechtigd zijn leveringsverplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zonder dat de consument recht heeft op vergoeding van schade.
 2. Onder overmacht wordt verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt voor SOEK! onder meer als overmacht: technische storing, staking in de ruimste zin van het woord, ziekte uitval van personeel of ingeschakelde derden, stremming van de aanvoer, vorst/sneeuwval, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van SOEK! in gebreke blijven met de levering, daaronder uitdrukkelijk begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan SOEK! de materialen ontvangt, alsmede alle onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang van SOEK! storen en/of de uitvoering van de overeenkomst vertragen of onmogelijk maken.
 3. In geval van overmacht is SOEK! te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering docht ten hoogste met een periode van 6 maanden te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te annuleren.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. SOEK! beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SOEK!.
 3. Bij SOEK! ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.
 4. De consument dient SOEK! in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in goed onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen tussen SOEK! en de consument betreffende de overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomst of rechtsbetrekking zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.